# و_متون_اسلامی_بر_توجه_ﺑ

دلالتهای متنی قرآن بر توجه ﺑﻪ شکل گیری ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدی

دلالتهای متنی قرآن و متون اسلامی بر توجه ﺑﻪ شکل گیری ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدی و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻘﻼﻧﻲ در ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 141 بازدید