آشنایی مختصر با برخی مکاتب فلسفی و ارای تربیتی آنها

فرازهایی از کتاب مکاتب فلسفی و ارای تربیتی

تالیف:سیاووش خلیلی شورینی

 

v   پاسخ های فلسفه ایده آلیسم به پرسش های متافیزیک(هستی شناسی):

پرسش کلیدی: چه چیزی واقعی است؟

جهان: بسیار بیشتر از آنچه چشم می بیند،وجود دارد؛نیاز به عقل است.

بشر: مهم ترین مشخصه  نوع بشر ،ذهن  و روح است که نمی توان آن را عینی اندازه گیری نمود.

 

v   پاسخ های فلسفه ایده آلیسم به پرسش های معرفت شناسی ؛

پرسش کلیدی:چه چیزی حقیقی است؟

پرسش:آیا قادریم بدانیم؟(آیا امکان شناخت هست؟)

پاسخ:بله حقیقت قابل شناخت است(تمایل به جزم گرایی)

 

پرسش:چگونه به معرفت دست یابیم؟

پاسخ:به وسیله عقل و ذهن،امکان کسب معرفت وجود دارد.

 

v   پاسخ های فلسفه ایده آلیسم به پرسش های ارزش شناسی ؛

دو پرسش کلیدی:

1- چه چیزی زیباست؟(زیبایی شناسی)

2- چه چیزی درست است؟(اخلاق)

1- آیا قادریم ارزشهایی که ما را یاری می رسانند تا درست را از نادرست تمییز داده و زیبایی را تشخیص دهیم بشناسیم؟

پاسخ:بله زیرا انسان دارای استعداد ذاتی اخلاقی و ابزارهای شناختی و عاطفی است

 

2- چگونه به این ارزشها دست یابیم؟(منبع ارزشها چیست؟)

پاسخ: منبع ارزشها برون فرد است و دستیابی به این ارزشها از طریق ابزارهای شناختی و عاطفی میسر است

 

3- ماهیت ارزشها چیست؟

پاسخ:ارزشها عقاید یا میزانهایی هستند که ساختار و نظم جهان را ارایه می دهند بنابراین آنها ثابت لا یتغیر و مطلق هستند.

 

v   روش آموزش:

معلم با ایراد سخنرانی،سوال نمودن،بحث و گفت وگو با یادگیرندگان ارتباط برقرار می کند

 هدف تربیتی:

رشد توانایی عقلی و منش انسانی

محتوای درسی:

موضوعات و محتوای انتزاعی  - حقایق جاودان

(تاریخ و اسطوره اهمیت دارد)

 

رآلیسم

v   پاسخ های فلسفه رآلیسم به پرسش های متافیزیک(هستی شناسی):

پرسش کلیدی: چه چیزی واقعی است؟

جهان: از خصوصیات واقعی که قابل اندازه گیری هستند تشکیل شده است.

دنیای مادی یا اشیا محسوس اموری واقعی هستند و در عالم خارج وجود دارند.

 

انسان:مهم ترین مشخصه انسان عقل است . عقل که به طور کامل تکامل یافته اجازه درک جهان را به انسان می دهد و برای فرد اطلاعاتی که نیازمند درک آزادی واقعی انتخاب است به وجود می آورد.

 

v   پاسخ های فلسفه رآلیسم به پرسش های معرفت شناسی ؛

پرسش کلیدی:چه چیزی حقیقی است؟

پرسش:آیا قادریم بشناسیم؟(آیا امکان شناخت هست؟)

پاسخ(دانشمندان) امکان شناخت برای تمام مقاصد علمی از طریق تجربه حسی مستقیم وجود دارد.

پاسخ(فلاسفه) حقیقت مطلق و بعضی دیگر از حقایق قابل حصول نیستند

 

پرسش : چگونه به معرفت دست یابیم؟

پاسخ:یادگیری و شناخت از طریق گیرنده های حسی صورت می گیرد و سپس با یاری عقل و ذهن منظم می گردد

 

v   پاسخ های فلسفه رآلیسم به پرسش های ارزش شناسی ؛

دو پرسش کلیدی:

1- چه چیزی زیباست؟(زیبایی شناسی)

2- چه چیزی درست است؟(اخلاق)

 

1- آیا قادریم ارزشهایی که ما را یاری می رسانند تا درست را از نادرست تمییز داده و زیبایی را تشخیص دهیم بشناسیم؟

پاسخ:بله ارزشها وجودی مستقل دارند شناخت ما از آنها ممکن است با خطا همراه باشد با این وجود به کار گیری استعداد ذاتی انسان اجازه کشف آنها را می دهد

 

2- چگونه به این ارزشها دست یابیم؟(منبع ارزشها چیست؟)

پاسخ: با توجه به اینکه ارزشها وجودی مستقل دارند وظیفه انسان است تا جهان متافیزیک را از طریق عقل بشناسد و آن را کشف کند

 

3- ماهیت ارزشها چیست؟

پاسخ:غیر قابل تغییر و عمومی هستند و انسان باید آنها را بشناسد و با آنها زندگی کند

 

v   روش آموزش:

معلم به عنوان راهنما با عقل و تدبیر یادگیرندگان را راهنمایی می کند و آزمون از طریق مشاهده مستقیم و تجربه عملی است

 

هدف تربیتی:

درک جهان از طریق کاربرد عقل

محتوای درسی:

مطالعه مستقیم جهان به عقل اجازه می دهد به طور استقرایی در حالی که هم زمان معرفت جدیدی کسب می نماید عمل کند.

 

 

پراگماتیسم:

 

v   پاسخ های فلسفه پراگماتیسم به پرسش های متافیزیک(هستی شناسی):

پرسش کلیدی: چه چیزی واقعی است؟

جهان:ماهیت آن تا آنجا مورد توجه است که کاربردی عملی دارد(اصالت عمل)

جهان حاصل تاثیر پدیده ها بر یکدیگر است که آن را تجربه می گویند

(تجربه تعامل فرد با محیط است ) جهان واقعیتی ورای تجربه ندارد

 

انسان:انسان با طبیعت یا جهان پیوسته و مرتبط است و به عنوان تجربه مورد نظر می باشد از آنجا که تفکر مرکز تجربه انسان است عقل یا استدلال به عنوان صفت اساسی انسان مطرح است.

 

v   پاسخ های فلسفه پراگماتیسم به پرسش های معرفت شناسی ؛

پرسش کلیدی:چه چیزی حقیقی است؟

 

پرسش:آیا قادریم بدانیم؟

پاسخ:بله البته اگر منظور از شناخت حل مساله ای است که مستقیما از تجربه انسان نشات گرفته باشد

 

پرسش:چگونه به معرفت دست یابیم؟

پاسخ:بازسازی تجربه – حقیقت از طریق آزمون ترتیب توالی حاصل می شود .اصالت عمل

 

v   پاسخ های فلسفه پراگماتیسم به پرسش های ارزش شناسی:

دو پرسش کلیدی:

1- چه چیزی زیباست؟(زیبایی شناسی)

2- چه چیزی درست است؟(اخلاق)

 

1- آیا قادریم ارزشهایی که ما را یاری می رسانند تا درست را از نادرست تمییز داده و زیبایی را تشخیص دهیم بشناسیم؟

پاسخ:ارزشها را نمی توان به طور قطعی شناخت ارزشها نسبی و با توجه به توان یا عدم توان آنها در حل مساله مورد استفاده قرار می گیرند و به طور مدام تغییر می کند

 

2- چگونه به این ارزشها دست یابیم؟(منبع ارزشها چیست؟)

پاسخ: از طریق تجربه فرایند و حل مساله است ارزشها مخلوق جامعه هستند آزمون می شوند و بر اسای نتیجه  آن تصمیم به پذیرش یا رد آن گرفته می شود.

 

3- ماهیت ارزشها چیست؟

پاسخ: ارزشها مخلوق جامعه هستند لذا قابل تغییرند در نتیجه از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوتند

 

v   روش آموزش:

معلم یک راهنما و مشاور است که یادگیرنده را ترغیب می کند تا شجاعت لازم برای حل مساله را پیدا کند مسیل در برنامه درسی وجود ندارد بلکه در تجارب واقعی دانش آموزان است که از تغامل با محیط ایجاد می شود

هدف تربیتی:

بازسازی و افزایش تجارب به ویژه تجارب اجتماعی که موجب هدایت تجربیات آینده گردد

محتوای درسی:

تجربه بلاواسطه و مستقیم، تمرکز بر مسایل اجتماعی که دانش آموزان با آنها سروکار دارند.

 

 

 

/ 0 نظر / 143 بازدید