بی شمارند ...

بی شمارند آن هایی که نامشان آدم است
ادعایشان آدمیت
کلامشان انسانیت
رفتارشان صمیمیت
… حال …

من دنبال کسی میگردم که
نه آدم باشد
نه انسان
نه رفیق و دوست صمیمی
تنها صاف باشد و صادق
پشت سایه اش حنجری نباشد برای دریدن!
هیچ نگوید!
فقط همانی باشد که سایه اش میگوید:
صاف و یکرنگ!
/ 0 نظر / 25 بازدید