یادداشتی در ماهنامه کودک

 

فلسفیدن چیست؟
رویا جدیدی  
مجله کودک، شماره 109، خرداد 1394  ص 38