خدایا، برای همسایه ای که نان مرا ربود، نان...

برای دوستی که قلب مرا شکست، مهربانی...برای انکه روح مرا آزرد، بخشایش...

و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق میطلبم.